Ulusal Yayınlar

Ulusal Yayınlar

 

ŞAHİN Ş, YILMAZLAR A, TOKAT O: Endotrakeal İntübasyon Tüplerinde Aspirasyon Riski. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 18: 461-467, 1991.

 

KORFALI G, KAHVECİ ŞF, SOYAL S, YILMAZLAR A: Yatar ve Oturur Pozisyondaki     Hastalarda PaCO2 ve PETCO2 Arasındaki Fark. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19: 155-159, 1992.

 

KORFALI G, BEKAR A, YILMAZLAR A, KORFALI E, DOYGUN M, AKSOY K: Disk Hernilerinde Postoperatif Epidural Analjezi, Ağrı Dergisi 4: 18-21, 1992.

 

TOKAT O, YILMAZLAR A, KUTLAY O: Pediatrik Olgularda Postoperatuar Transport Sırasında Puls Oksimetre ile SaO2 Değişiklilerinin Saptanması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 20: 321-323, 1992.

 

YILMAZLAR A, KAHVECİ ŞF, TOKAT O, ÖZYURT G: Comparison of Epidural Continuous Infusion and Continuous Infusion Plus Intermittent Bolus for Postoperative Orthopaedic Analgesia. Hacettepe Medical Journal 25: 11-17, 1992.

 

YILMAZLAR A, ÖZCAN B: Yoğun Bakımda İnvaziv Girişimlerden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere in-vitro Duyarlılığı. Klinik Gelişim 6: 2627-2628, 1993.

 

YILMAZLAR A, ÖZCAN B, HELVACI S: 510 İdrar Örneğinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiotiklere in-vitro Duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2: 145-146, 1993.

 

YILMAZLAR A, YILMAZLAR T, KUTLAY O, KUTLAY B: Midazolam’ın Acil Genel Cerrahi Olgularında Postoperatif Etkinliği. Anestezi Dergisi 2: 82-84, 1994.

 

UÇKUNKAYA N, YILMAZLAR A, KORFALI G: Sezaryen Olgularında Spinal Anestezi Sonrası Başağrısı 22G Sprotte İğne ile 22G Quincke İğnenin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22: 42-44, 1994.

 

YILMAZLAR T, YILMAZLAR A, AŞÇI C, KUTLAY O, KUTLAY B: Ekstraabdominal Cerrahide Tek Doz Ondansetron’un Etkinliği. Klinik Gelişim 7: 2883-2886, 1994.

 

YILMAZLAR T, KAYA E, YILMAZLAR A, DOĞAN ÖA, KORUN N, KUTLAY O: Genel Cerrahi Olgularında Mortalitenin ASA Sınıflaması ile Retrospektif Olarak İncelenmesi. Klinik Gelişim 7: 3195-3198, 1994.

 

TOKAT O, ÖZCAN B, KAHVECİ ŞF, YILMAZLAR A: Jinekolojik Operasyonlarda Ondansetron’un Post-operatif Bulantı-Kusmaya Etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22: 356-358, 1994.

 

TOKAT O, YILMAZLAR A, KAHVECİ ŞF, ŞAHİN Ş, KUTLAY O, YILMAZLAR T, ZORLUOĞLU A: Laparoskopik Kolesistektomilerde Kardiovasküler Değişiklikler ve Kan Gazlarının İncelenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22: 293-294, 1994.

 

TOKAT O, YILMAZLAR A, ÖZCAN B, EREN A, ALP Ç, METE T: Premedikasyonda Midazolam ve Meperidin’in Karşılaştırılması, Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni        11 (1-2): 85-90, 1995.

 

UÇKUNKAYA N, YILMAZLAR A, ŞAHİN Ş: Epidural Continuous Infusion of Fentanyl-Bupivacaine and Meperidine, Bupivacaine for Postoperative Pain Control. Turkish Journal of Medical Sciences 23: 121-124, 1995.

 

YILMAZLAR A, UÇKUNKAYA N, ŞAHİN Ş, YILMAZLAR T, ZORLUOĞLU A: Karın Ameliyatlarında Postoperatif Analjezinin Etkinliği. Ağrı Dergisi 7 (2): 11-15, 1995.

 

TOKAT O, YAVAŞCAOĞLU B, GÖREN S, KORFALI G, ÖZCAN B,  YILMAZLAR A: Küçük Jinekolojik Girişimlerde Propofol ve Etomidat’ın Karşılaştırmalı İncelenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23: 104-106, 1995.

YILMAZLAR A, UÇKUNKAYA N, YILMAZLAR T, ZORLUOĞLU A, KIRDAK T, ŞAHİN Ş, KUTLAY O: Kolorektal Kanser Cerrahisinde Epidural Analjezinin Avantajları. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 6 (1): 9-11, 1996.

 

TOKAT O, YILMAZLAR A, UÇKUNKAYA N, ÖZSARAÇ Ö, POLAT Ş: Artroskopik Cerrahide Sedasyon Amacıyla Midazolam ve Diazepamın Karşılaştırılması. Klinik Gelişim 10 (11-12): 300-302, 1997.

 

UÇKUNKAYA N, KAHVECİ ŞF, YILMAZLAR A, ÖZSARAÇ Ö: Bupivakain ve Bupivakain+Fentanil ile Yapılan “Saddle” Blokun Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 26: 139-142, 1998.

 

ILGAZ Ö. YILMAZLAR A, BİLGEN ÖF. Total kalça protezi cerrahisinde  hipotansif anestezinin  sistemlere olan etkileri Türk Anestezi ve Reanimasyon  Derneği Dergisi  2004;32:279-288

 

KARAAĞACLI MD. YILMAZLAR A. Aksiller blokta farklı stimilasyon akım değerleri ve lokal anestezik  volümlerinin blok oluşmasına etkileri.     Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2005. 33;151-157

 

YILMAZLAR A, BAŞAĞAN –MOĞOL E, KUTLAY O, AKALIN H, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı çalışmalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV belirteçlerinin taranması. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2005; 33;127-130

 

ŞERİFOĞLU  R, BİLGEN S, ATICI T, BİLGEN ÖF, YILMAZLAR A. Artroplastide derin ven trombozu proflaksisinde aktif ve erken hareketlerin etkinliği. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007, 33(3): 127-134.

 

A. YILMAZLAR, B. SARISÖZEN, A. KAYA Konjenital   Ağrı Yoksunluğu Sendromu ve Anhidrosisli Hastada Anestezik ve Ortopedik Cerrahi Yaklaşımı. Anestezi Dergisi 209-211- 2008 

 

M BOZKURT A. YILMAZLAR, Ö.F BİLGEN , Total diz artroplastisi sonrası intravenöz ve epidural hasta kontrollü analjezi tekniklerinin ameliyat sonrası ağrı ve diz rehabilitasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 2009;20(2): 64-70

 

A.ATLAS,  A. YILMAZLAR, B. TAK Anestezi Uygulamasında Hasta Memnuniyet Düzeyini Nasıl Yükseltebiliriz  Anestezi Dergisi 2009

 

N. H. BAHTİYAR, A. YILMAZLAR. Aksiller yaklaşımla brakial pleksus bloklarında sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın bolus ve infüzyon dozlarının karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2009, 17: 196-200.

YILMAZLAR A, KOCABAŞ AS, OZCAN U, AYDINLAR A, KURAP G. Ortopedik cerrahide anestezi türü ve kardiyak risk faktörlerinin erken morbidite-mortalite ile ilişkisinin retrospektif olarak incelenmesi.. Anestezi Dergisi 2010; 18 (2): 82-86.

 

KADIOĞLU AG, ÖZGÜR M, ÖZKAYA G, AYDIN H, DİNÇYÜREK G, YILMAZLAR A. Spinal anestezi uygulamalarımızın karakteristikleri ile sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi. Anestezi Dergisi 2011; 19: 20-25.

 

GÜVEN T, YILMAZLAR A, URSAVAŞ A, ÖZKAYA G.Ortopedik cerrahide preoperatif solunumsal değerlendirme ve anestezi türü ile morbidite-mortalite ilişkisini retrospektif olarak incelenmesi. Anestezi Dergisi 2011, 19(2); 117-123.

 

KURUEFE R, YILMAZLAR A, ÖZCAN B. İntraoperatif uyandırma testi uygulanan skolyoz  cerrahisinde remifentanil ve alfentanil infüzyonunun karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2011, 19(2): 99-105

 

AKESEN B, MUTLU M, KARA K, YILMAZLAR A, AYDINLI U. Pedicle screw monitoring by pedicle stimulating probe in spinal surgery. The Journal of Turkish Spinal Surgery 2012: 23(1):13-18.

 

OGUZALP H, NAZLI B, YILMAZLAR A. Crouzon sendromlu olguda anestezik yaklaşım (Olgu Sunumu). Anestezi Dergisi 2012; 20(3): 176-178

 

YENİAYDOĞMUŞ T, TÜRKER G, YILMAZLAR A. Ortopedik cerrahi geçiren olgularda izlenen

 

Postoperatif nörolojik komplikasyonların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): 89-96.

 

YILMAZLAR A. Total kalça artroplasti ve multimodal analjezi. TOTBID dergisi 2013. 12: 1-4.

 

Gürkan Y, Eroğlu A,, Kelsaka E, Kürşad H, Yılmazlar A.Skolyoz Cerrahisinde Anestezi (Derleme) Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 88-97

 

YILMAZLAR A. Epidural Anestezi. Türkiye Klinikleri 2015: 8(3):53-58.

 

YILMAZLAR A. Peri ve İntraartiküler enjeksiyonlar. Türkiye Klinikleri 2015: 8(3):109-111.